Někdo tu dostal pěkně na zadek…

Mohlo to vypadat asi takhle...
Mohlo to vypadat asi takhle…

Když přemýšlím nad českou velikonoční tradicí, ptám se sám sebe, jak to asi vzniklo a co mi tato tradice má říct o poselství Velikonoc? Budu přemýšlet zejména o Velikonočním pondělí, kde se mi naskýtá jednoduchá odpověď. Poselství by se pak dalo vyjádřit takto:

„Někdo tu asi dostal pěkně na zadek.“

Když zahrnu do úvah fakt, že zmíněný zvyk je veskrze typicky český, kdežto Velikonoce jsou svátek žido-křesťanský, celé se to jen komplikuje. Velikonoce slavíme vesměs od třicátých let. V té době dostal český národ hodně na zadek. Nicméně o Sudety jsme přišli v září, ne v dubnu. Proto jsem i toto zavrhl.

Ve třicátých letech, nikoli minulého století, ale na úplném začátku letopočtu, se stal ještě jeden incident hodný úvahy. Zemřel Ježíš Kristus.

Co to má celé za smysl?

Je pravděpodobné, že nejedna dáma v Čechách i na Moravě se ptá po smyslu toho všeho? Připomínáme-li si na Velikonoční pondělí, že někdo dostal na zadek, proč se to stalo a co to mělo za smysl? Z biblického záznamu víme, že Ježíš Kristus dostal na zadek poměrně vydatně a kvalitně. Nakonec ho jeho výlet na zem stál život. Muselo se to ale stát? Nese to v sobě skryté poselství?

Když už jsme u toho, pojďme se podívat do Bible. Poměrně dobré vysvětlení nám dává dopis do Říma:

Římanům 3:23  všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Osobně věřím, že svět, tak jak ho známe nyní, takový vždycky nebyl. Totiž, protože se lidé rozhodli žít po svém, svět ztratil slávu a krásu, kterou mu Bůh původně dal.

Římanům 6:23  Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Není to tak složité. Je to jako když pracujete: část si schováváte na důchod a z toho žijete po zbytek života. Když ale pracujete pro hřích, vaší penzí je Boží hněv a odsouzení.

Římanům 5:8  Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.

Bůh, tak jak ho já osobně znám, není se situací spokojen. Bůh Ježíš má lidi rád a chce s nimi mít vztah. Aby se ale udělalo zákonu za dost, musel někdo dostat na zadek – odčinit… zemřít. V tom nacházím smysl onoho nářezu: Bůh mě miloval v době, kdy jsem si sám nemohl pomoci.

Nyní je ale situace jiná. Každý, kdo věří že Ježíš jej usmířil s Bohem, tedy, že se to zadostiučinění vztahuje i na něj, takový člověk je s Bohem usmířen. Jeho odměnou je život věčný a nový začátek, kdekoli ho bude potřebovat.

Římanům 10:9  Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Nutno dodat, že budeme-li pokračovat v této logice, pak ti, co se neusmíří, zůstávají pod Božím hněvem na věky a stále a čeká je Boží soud. Tomu se já osobně chci vyhnout.

Lýkové střevíce

Úvaha na tím, jak si udržet spokojenost v životě. 

Někdy dumám nad životem,
Sedím si na bytě,
kde že jsem k tomu přišel,
na klíně houpu kotě.

Mou malou nádhernou,
co tu jednou bude se mnou,
až řeknem si své ano,
budem spolu každé ráno…

Říkám si sám sobě,
jestli to není k zlobě,
že rychle zapomenem,
na to, co bylo dobré…?
___
Na dobré, to se zvyká,
že byla v tom klika,
trochu snahy a píle,
a sedím tu u cíle…

S holou řití jsem se narodil,
pak hrál si na vojáky,
ve skvělé partě kámošů,
že hned bys jí chtěl taky…

Nějaký čas jsem studoval,
ne nějak zvlášť pilně,
státnice jsem udělal,
diplomku ale bídně.

___

Chtěl bych lýkové střevíce,
co Přemysl oráč měl,
když s Libuší na hrad
cestou z pole šel…

Ty střevíce ti říkaj,
kým jsi, z čeho jsi vzešel,
to abys nebyl pyšný
neměl myšlenky hříšný.

Ono vše co na světě máš,
už to, že jsi se narodil,
věřím, je dílo Boží,
on chtěl abys žil.
___
Na nirvánu nevěřim,
život peřím nečeřím,
se ženskýma nelaškuju,
a v kantýně nedržkuju.

Co mi jen na světě schází,
obyčejnost spokojená,
která se zvlášť nestará,
o to, co ještě nemá…

A tak si myslím,
že lýkový střevíce,
by měl mít doma každý,
a nepropadat panice.

Hejskům

Jak dny jdou,
splíny ženou na nad hlavou.
Povinnosti dřou,
ňák to zvládnout máš.

Však chtěl bych žít
tak jak se má.
Bez vrásek na svědomí,
vždy obloha slunečná.

Člověk se snaží,
ale uvnitř tuny jsou,
hejsků, co všechno ví,
ale sami prstem nepohnou.

Proč tam jen jsou,
je čas učinit přítrž..
Proč pryč nejdou?
Už na to nemám výdrž.

Chci být jen věrný,
v tom, co ti Bůh svěřil,
žít život naplno,
proč bych se s někým měřil?

A když už se měřit mám,
tak s lepšíma, než jsem sám.
Strom se v plodech pozná,
ve výsledcích je síla.

Jak léta jdou,
Hejsci tu pořád jsou.
Pořád melou
už je v paži mám.

Co uvnitř je, kdo poví?
To přece jen Bůh ví…
Zlé a dobré zas chcem znát
hejskům dávám sám nažrat.

Chci být jen věrný,
v tom, co ti Bůh svěřil,
žít život naplno,
proč bych se s někým měřil?

A když už se měřit mám,
tak s lepšíma, než jsem sám.
Strom se v plodech pozná,
ve výsledcích je síla.

Umění nehodnotit se

V poslední době mám v životě dost tlaků a tak, když přemýšlím, jak dál, není to vždy hezká podívaná. Nedávno se mi „rozskočila“ jedna biblická pasáž a našel jsem v Bibli to, co už si dávno myslím. Nemá cenu se příliš hodnotit. Smysl má být věrný, využívat své schopnosti, pracovat a nechat hodnocení tomu, komu to přísluší.

1 Korintským 4, 2 A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. 3 Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. 4 Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn; ten, kdo mne posuzuje, je Pán.

Kdo s kým mluví

Tento krátký úsek z listu Korintským píše apoštol Pavel. Korinťané ho kritizovali, že sice píše velmi mocně, ale když přijede osobně, tak že prý skoro neumí mluvit a přičítali i další hlouposti. Naopak sami adresáti měli to tak řečené „máslo na hlavě“ a přeháněli to tak moc, až jim musel apoštol napsat. Apoštol Pavel byl ale velmi pracovitý. Dělal to, k čemu měl vlohy. Zasloužil se o rozmach první církve téměř po celém tehdejším světě. Myslím, že už je vidět ten kontrast, kdo koho kritizuje a kdo s kým mluví.

Principy

Mě osobně se na tomto krátkém úseku líbí hned několik věcí. V první řadě, že každý člověk je správce toho, co umí nebo toho co zná. V tom má být věrný. Nemá se hodnotit a do velké míry si nemá brát do hlavy, co si o něm kdo myslí.

Jediný, kdo může zhodnotit zda jsi věrný nebo ne je ten, kdo zná všechny lidi. A to je v konečném důsledku jen Bůh. V životě jsou totiž chvíle, kdy není třeba se sám sebe posuzovat a ani poslouchat řeči druhých.

Co s tím?

Když se dívám na sebe, nebo na lidi kolem, často si všímám, že se většinou podhodnocují. Říkají neumím, neznám, nebudu umět. Realita je ale taková, že to vůbec nemusí být pravda. To jen náš chybný sebenáhled nakonec natolik prostoupí naše myšlení, že nám potom nakonec nic pořádně nejde. Ono totiž říct, jestli je něco dobré nebo špatné, je možné pouze tehdy, když mohu (objektivně) srovnávat s něčím jiným.

Příklad: Když jsem psal diplomovou práci, znal jsem její slabá místa. Bál jsem se jak to vše dopadne, ale protože jsem se snažil vše co nejlépe zapracovat a připravit, šel jsem na obhajobu s tím, že já sám sebe nebudu hodnotit. V ničem by mi to stejně nepomohlo. Řekl jsem si, že udělám vše co nejlépe a odevzdám to. Protože jediný, kdo může říct, jestli jsem dobrý nebo líný, je můj vedoucí, který vede i jiné diplomové práce. Jedině někdo takový může říct jestli je dobrá nebo ne, protože má s čím srovnávat. A jak to dopadlo? Dostal jsem „výborně“.

Závěrem

1 Korintským 4, 3 Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji.

Když si člověk uvědomí, jak věci jsou, velmi se mu uleví, přestane se znervózňovat řečmi tlučhubů, kteří sami nic nedělají… O to více se pak zaměří na to jediné, co má smysl: cíl a dobrý výsledek. Výsledek pak ať zhodnotí ten, kdo si ho objednal.

Věrohodná Bible

Když mluvím s lidmi, často narazím i na otázky mé víry, na Bibli, její věrohodnost a vše co s tím souvisí. To je věčně vděčné téma a tak chci dnes zodpovědět alespoň několik otázek.

Nutno dodat, že zpochybňování pravdivosti Bible a jejích sdělení se v drtivé většině případů zakládá na argumentech z 19. století, jako například, že je Bible dopisovaná zpětně nebo že archeologie (věda) vyvrací poselství v Bibli napsané. Mnoho lidí tvrdí, že si Bible protiřečí. Od dob, kdy byly tyto argumenty „platné“ ovšem proběhla řada výzkumů, která její poselství stále více potvrzuje.

Věc originálu, datace a zpětného dopisovaní

Jednou z velkých otázek dnešního člověka je, zda čteme to, co tenkrát napsali, jestli se texty nepřepisovaly (neměnily) poplatně dějinám atp. V tom nám tehdejší starověká kultura mnoho nepomáhá. Zvykem totiž bylo (hlavně u Židů), že pokud se knihy zapsané ve svitcích poškodily, text se přepsal a poškozený svitek se spálil. Přepis zařizovali profesionálové, Mazorejci, což by mohlo jistou kvalitu zaručit, ale problém originality to neřeší. Toto byl dlouhá léta argument proti věrohodnosti Bible: že vznikala po staletí, texty se upravovaly a doplňovaly atp.

Až roku 1947 byly objeveny svitky „od Mrtvého moře“, které mnohým zavřely ústa, protože potvrdily dataci vzniku jak knihy Daniel, tak Izaiáše. Vybrané části těchto knih byly silně zpochybňovány.

Mnozí vůči Bibli kritičtí badatelé se domnívali, že tento nález dokáže skutečnost, že biblický text prošel během století zásadními změnami, velice se však mýlili. Izaiášův rukopis z Kumránu se od středověkého masoretského textu odlišuje pouze v zanedbatelných detailech a přitom rozdíl mezi datem jejich vzniku převyšuje tisíc let. Dnes můžeme konstatovat, že Izaiášovo proroctví o trpícím Mesiáši, který na sebe vezme hříchy a nemoci lidí a přinese jim spásu, je autentické. Izajáš své proroctví napsal mezi lety 700 – 680 před Kristem. [viz. 1]

Například knihu Daniel lze považovat za souhrn (učebnici) světových dějin od roku cca 600 př. Kr. až po příchod Krista. Světský dějepis totiž rovněž zaznamenává činnost Belšazara (Da 5, 1) i Darjaveše (Da 6, 1). Nejde tedy o fiktivní postavy. Mnoho lidí ale zastává názor, že kniha Daniel byla napsána až někdy v roce 200 př. Kr, kdy se už události v ní zaznamenané dávno staly.

Kontroverze obklopující knihu Daniel souvisí s tím, zda Daniel byl či nebyl skutečná historická postava, nebo spíše výplod anonymního autora ze 2. stol. př. Kr. Kniha Daniel užívá hebrejštinu v kk. 1,1–2,4a, pak užívá aramejštinu ve 2,4b–7,8 a potom se znovu používá hebrejština v 8,1–12,13. Odráží to větší rozšíření aramejštiny ve starověkém světě 2. století př. Kr… [viz. 2]

Daniel ale nebyl pouze vymyšlená „románová“ postava. I v tomto případě nám pomáhají nálezy z Kumránu, které jasně ukazují, že spisy jsou o mnoho starší než kritici tvrdí a ukazují na cosi nadpřirozeného a prorockého u Daniele.

I zde můžete oponovat. Kritici mohou říct, že proroctví mají i jiná pohanská náboženství a rovněž se splnila. Nutno ovšem říct, že kvalita proroctví různých mystiků je nesrovnatelně nižší v porovnání s biblickými. Zejména pro svou mnohoznačnost (mluví v jinotajích [viz. 3, 4])

Bible také mluví v jinotajích a obrazech. Ty ale vykládá buď přímo nebo se lze často dovtípit co daný obraz znamená pomocí křížových odkazů. Ve viděních z Daniele je mnoho postav a zvířat. Jejich význam (jméno) je ale vysvětlen naprosto konkrétně. Například porovnáme-li historickou skutečnost toho, co se stalo Ježíši Kristu na kříži s trpícím Mesiášem z Izaiáše 53. kapitoly, přesnost je až doslovně zarážející (podotýkám, že je průkazné, že Izaiáš to napsal 700 let př. Kr.; tj. o 700 let dříve). I proto se mnozí snažili zpochybnit autentičnost a stáří. I zde na mě dýchá cosi nadpřirozeného, co není lidským výmyslem.

Bible jako Slovo Boží

Křesťané považují Bibli za neomylné, normativní a Bohem inspirované slovo. Proč je tomu tak? Je přece tolik moudrých knih. Proč zrovna Bibli bychom měli vyvýšit nad jiné?

Mnoho věcí bylo řečeno a mnoho věcí bylo napsáno. Ale jen málo je napsáno s titulkem „Toto je Boží slovo.“ Jakoby snad sám Bůh si tuto výsadu chránil a bránil, takže si to nikdo nedovolil říct. Mnoho lidí psalo a píše o moudrosti, filosofují nad smyslem, ale jen Bible uvádí „Toto praví Hospodin“ 384x nebo „…výrok Hospodinův“ 226x. (Toto jsou výskyty v Českém studijním překladu.) Mluví také o tom, že On je jediný Bůh, věčný Vládce a Stvořitel světa.

Asi neudělám chybu, když řeknu, že zprávě věříme tak moc, jak moc věříme tomu, kdo jí říká. Je-li důvěryhodný zdroj, pak věříme i poselství. Pokud se Bible prezentuje jako Boží slovo, já osobně, když studuji Boží charakter jak jej Bible ukazuje, nemám problém věřit jejímu poselství, protože je-li Bůh takový, jak se nám v Bibli ukazuje, je hodný důvěry.

Jsou překlady účelové?

Poslední připomínka, kterou lidé mají je, že sice nepopírají originalitu hebrejských a řeckých textů, ale pro změnu mají problém s překladem do češtiny, protože překlady považují za účelové, které mají jen ovládat lidi, aby poslouchali atp.

Lidem, co věří takové zvěsti mohu říct jediné: vědění je dnes dostupné a pokud prozkoumáte internet (v tuto chvíli postačí server youversion.com), uvidíte, že existuje nespočet překladů, českých i cizojazyčných, kde až na různou volbu výrazů, jsou tyto překlady totožné. Myslíte, že je možné, aby celý širý svět, kterému už dávno nevládne církev, se byl schopen domluvit na jedné verzi účelového překladu?

Protože se jako lidstvo neumíme shodnout na jiných věcech, bylo by dost obtížné dnes něco takového nejen provést a také to utajit. Naopak: když si dáte tu práci, překroucený překlad poznáte snadno. Např. Překlad nového světa a jeho výklad Co Bible doopravdy říká jsou zářnými příklady této činnosti.

Bible si neprotiřečí

Myslím si, že kdo přečetl Bibli celou, jistě našel místa, která jsou minimálně zarážející. Nicméně uznejte: Autorů šedesáti šesti biblických knih je dohromady kolem čtyřiceti. V takovém množství materiálu a lidí udržet jednu linii vyprávění, kterou Bible bezesporu má, je výkon, který je úctyhodný, ne-li zázračný. Často lidé dělají chybu v tom, že najdou dvě pasáže, které dále nezkoumají a řeknou: „Toto si protiřečí“ aby tak zpochybnili její věrohodnost a nemuseli se zabývat tím ostatním.

Takové počínání je zvláštní. Je to jako kdyby vědec narazil na nesrovnalost ve svém oboru zkoumání, přestal kvůli tomu s výzkumem a vše dosavadní odvrhl. Uznejte, že efekt by byl spíše opačný. Jeho zapálení pro výzkum by jistě ještě vzrostlo – jen aby zjistil proč to nehraje. Často člověk přehlédne něco při nepozorném čtení nebo neporozumí praktice, která již neexistuje v dnešní kultuře. Proto ale ještě Bible není nevěrohodná.

Zdroje:

[1] http://www.milost.sk/logos/clanok/tajemstvi-kumranske-knihovny

[2] FETTKE, Steven M. Literatura Starého zákona. Přel. z : Old Testament Literature: His Story. 1. vyd. Springfield, Missouri : Global University, 2008, 215 s. ISBN 978–0–7617–1209–1.

[3http://www.astrohled.cz/clanky/zvyky-a-tradice/proroctvi-jasnovidcu-8211-valky-a-katastrofy-podle-nostradama-a-dalsich/

[4] STROBEL, Lee. Kauza víra. 1. vyd. Překlad Radek Hanzl. Praha: Návrat domů, 2004, 283 s. ISBN 80-725-5088-8. 

Věda a víra

Někdy se mě lidé se ptají, jak mohu věřit v Boha, když jsem vystudoval elektrotechniku. Tady je pár krátkých odpovědí.

Vtip je v tom, že věříme, čemu věřit chceme na základě nějakých důkazů, a na základě týchž důkazů odsuzujeme to, co se mám nezdá. Klasický argument je, že věda již vše vysvětila a tak popřela existenci Boha. Otázek totiž ani zdaleka neubývá. Je tomu spíše naopak. Zde je několik vybraných otázek.

Z fyziky

Na vysoké škole jsem absolvoval atomovou a jadernou fyziku. Byl to předmět zvláštní a nezáživný. Jedno jsem si ale odnesl: elementární částice. Přibližně před sto léty byl nejmenší částicí hmoty atom. (Málokdo z nás atom pod elektronovým mikroskopem viděl, ale věříme, že je.) Pak věda pokročila a objevil se elektron. Posléze foton, neutrino a mnoho dalších elementárních částic. Nyní jich je přes pět tisíc.

Otázek neubývá!

Vysoké napětí

Můj obor je elektrotechnika a tak jsem měl možnost studovat i vysoké napětí a stavbu blesků. My nyní víme, že hřmění a hromobití není hlas boží, jak tomu lidé věřili dříve… ale ačkoli víme a známe parametry vzdušných výbojů, známe mechanismus stavby blesků, nemáme žádnou exaktní (přesnou, vše vysvětlující) metodu, která určí, kam příští blesk udeří.

Zde otázek ubylo, ale není vysvětleno vše.

Komunikace rostlin

V době nedávné jsem hovořil s kamarádem, který se zabývá lesním inženýrstvím. Ten mi řekl, že nyní je věcí výzkumu komunikace rostlin. Víme, že rostliny komunikují, ale jak? Například stromy, které jsou z jedné mateřské rostliny (šišky atp.), nekvetou všechny najednou, aby se nekřížily geny z téhož zdroje. Kvetou po sobě: jeden skončí, druhý začne. Stromy v Africe dokáží nějak vysílat, když přijde predátor (třeba žirafa) okusovat listy. Napadený strom vyšle signál a ostatní stromy v lese nebo háji srolují listí tak, že nejde žrát.

Nové otázky se objevují a jsou velmi složité.

Všechny otázky zodpovězeny nejsou

Mě se nejvíce líbí příklad uvedený z oblasti Fyziky. Na něm je vidět, že otázky nejen přibývají, ale že poznání přijímáme vírou, i když nemůžeme sami to poznání ověřit. Postupně objevujeme řád toho, čemu říkáme hmota, přicházíme na to, že nejsme ani zdaleka u konce zkoumání… Spíše to nahrává dojmu, že ve všem je řád, který nevznikl náhodou a že nad tím vším je někdo o mnoho chytřejší než my.

V sousedství toho všeho rostou poznatky o tom, co sice již průkazné je, ale my se tím tolik zabývat nechceme: Víra v Boha a v Bibli. Zde otázky více a více ubývají.

Související článek: Věrohodná Bible 

Zdroje

Elementární částice zde

Komunikace rostlin

http://www.national-geographic.cz/detail/o-cem-premysli-rostliny-podle-biologa-jsou-inteligentni-a-dokazou-i-komunikovat-22331/

http://www.velkaepocha.sk/2009112911679/Zelena-inteligence-Prekvapivy-svet-rostlin.html

http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/172017-rostliny-dokazou-podle-vedcu-mezi-sebou-komunikovat.html

Oranžová úvaha

Bůh se mnou přestal mluvit. Hledám tedy, co se děje, vracím se k tomu, z čeho jsem vzešel. Ke knížkám, k zápiskům atd. Jednou z těchto knih je Krvavý měsíc na obzoru. Při čtení jsem zjistil, že autor této knihy popsal něco velmi podobného oranžovému období. V pár řádcích to vypíši. 

Krvavý měsíc

[1, str. 47 – 49]

V životě křesťana existuje jakýsi cyklus radostí, bolestí a hříchu. V tomto cyklu může člověk snadno usnout a nahluchnout. „Zhřeším? Inu co, Bůh to odpouští. Děkuji mu za to! Tečka.“ O moc víc si z toho člověk nedělá. Aby člověk neusnul, Bůh mu přivede do života něco, čemu nerozumí. V mém i autorově případě se stalo, že jsme přestali spát. Může to být ale i obyčejný neklid nebo něco jiného.

Člověk neví, co se děje, a tak jde a hledá. Neví co, ale hledá. Analyzuje, čte, modlí se, píše si deník. Způsoby jsou různé… Z pasivity a postupného duchovního usínání se obracíme hledat to, co nehraje. Bůh tento posun nadšeně sleduje a čeká na vhodnou chvíli.

Další fáze. Nyní máme zformulované otázky a tušíme, kde asi bota tlačí. Vnitřní chaos dostává nějaký rámec a už jsme schopni smysluplně komunikovat s Bohem i druhými. Autor knihy ještě dodává, že tato fáze může trvat pár minut nebo i několik let.

Až nyní přichází Bůh a odpovídá. Naše, původně nahluchlé srdce, líné k hledání, je zase krásně měkké, pokorné a omlácené z té horské dráhy, kterou jsme právě projeli. Přichází průlom.

Zjistil jsem, že něco podobného se objevuje i v Bibli a dějinách.

Exodus: 400 let nic

Když jsem nad tím přemýšlel, zjistil jsem, že Bůh prostě občas mlčí. Do Egypta sešlo sedmdesát maníků a pak se 400 let celkem nic zvláštního nedělo. Až pak přišel Mojžíš s poselstvím o odchodu. Po zápasech, stupňujícím se utrpení přichází exodus, poušť a putování do zaslíbené země. Průlom! Překvapení!
A stejně hodně lidí to nepoznalo a nedocenilo. Zůstali na poušti, protože ty události nepřijali vírou (Žd 4,2). Na to je třeba si dát pozor, aby člověk neumřel ve víře, když přijde šrumec…

Malachijáš: dalších 400 let nic

Než se narodil Kristus, také se 400 let nic moc nedělo. Žádná proroctví a zvláštní akce. Chrám a bohoslužbu po návratu ze zajetí Izraelci obnovili (rok 516; Ezd 6,15) a později i hradby Jeruzaléma. V letech 170–160 bylo tepleji než normálně. Antioch Epifan IV. dobyl Jeruzalém a znesvětil chrám [2, str. 1502]. Mohli se tenkrát ptát: „Jak se to mohlo stát?“ Necelých 100 let po tom (tuším) zbořili chrám úplně. Věřím, že se mohlo hodně lidí ptát: „Kde je Bůh? Proč, jak…?“

A Bůh neřekl nic

A Bůh neřekl nic. Takový je nadpis dalšího odstavce v Krvavém měsíci. Následuje zápis deníku. Bůh neřekl nic. Autor knihy, kterou cituji, dál říká  [1, str. 48]:

„Moje zoufalství došlo do bodu, kdy mohu s čistým vědomím prohlásit, že mým největším přáním mého života je vědomí Boží přítomnosti.“

O pár stránek dříve je něco podobného [1, str. 45]:

„Být si nade vší pochybnost jistý, že každou chvíli, každým dnem a do morku kostí jsem ústřední součástí tvého plánu.“

Mohu jen říct, že se s tím naprosto ztotožňuji. Tohle chci!

Překvapení

Necelý týden zpět jsem se modlil, aby když už se mnou Bůh nemluví, dal mi sílu nést tíhu mlčení. Den po tom jsem si všiml toho, čeho sis možná všiml také. Je to překvapení. Vždy po delší době mlčení přichází požehnání (v případě citované knihy), změna (exodus z Egypta) nebo narození Mesiáše v případě mlčení po Malachijáši. To jsou dost velké akce, ne?

Co se týče mě, Bůh se mnou nemluví. Nijak zvlášť. Nevím proč, ale už mi to nevadí. Ale toto léto (2013) se budu nějak angažovat v akci Kristus pro jižní Čechy a to mi přijde zajímavé: co přijde?

Modlím se za moudrost, abych se správně rozhodoval. Jsou přede mnou mezníky, kdy se mám začít aktivně živit a můj sen je živit se v technické branži, kterou jsem vystudoval. Ideál by byl mít teplé místo ještě před tím, než vyjdou noví absolventi ze škol (tj. někdy k  1. 6. 2013 nejdéle). Ale Kristus pro jižní Čechy bude prvních 14 dní v červenci (tj. měsíc po mém případném nástupu do rachoty). V tomto se mnou Bůh nemluví. A tak jsem zvědav, co přijde.

Jakkoli to celé časově nesedí, nevadí mi to. Už ne. Protože On o mně ví! Co víc mám vlastně ještě chtít? Jsem zvědav, jak to bude celé řešit…

Literatura

[1] GREIG, Pete a Dave ROBERTS. Krvavý měsíc na obzoru: [dobrodružství víry– síla modlitby : příběh modliteb 24/7]. Česko. ISBN 978-80-87459-03-4.

[2] ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST. Studijní bible s výkladovými poznámkami. Albrechtice: Křesťanský život, 2009. ISBN 978-0-7361-0419-9.

Neziskovy… aneb megastaar zadáčo

MegaStaar zadarmo

V létě jsem navštívil KristFest a absolvoval jsem seminář MegaStaar zadáčo. Mluvilo se o tom, jak rozjet zadarmo neziskovku nebo jakýkoli projekt, na který nemáte prachy. Známo jest, že můžete mít peníze, ale bez nápadu jste stejně v troubě. Ale když máte nápad?

Moře příležitostí

Projekty se přirovnávají k domu na pustém ostrově. Kolem je jen moře. Moře příležitostí. Jsou v něm lidé kolem vás. Už to chápete? Nepotřebujete mít na začátku všechno, protože všechno, co potřebujete, je dostupné v moři příležitostí kolem vás. Někteří lidé mají peníze, jiní schopnosti, které vám pomohou. Pokud toto pochopíte a budete to umět využít (slušně a eticky), pak se můžete stát tou pomyslnou mega staar zadáčo.

Co udělat

Princip moře příležitostí jsme si už vysvětlili. Teď se podíváme na to, jak z tohoto moře dostat to, co potřebujeme.

Mise (vize)

O vizi a tom, jak má vypadat, je dle mého řečeno dost. Je ale třeba umět si zodpovědět, jestli máte jasnou vizi. Kdybyste byli 100% úspěšní ve vašem projektu, jak by to vypadalo? Pokud si toto umíte zodpovědět, pak ji vysvětlete lidem. V tomto bodě neřešte peníze. Jen mějte sen.

Je třeba mít kvantifikovanou vizi! Příklad: Bill Bright (Campus crusader) chtěl, aby film Ježíš vidělo 4,5 mld. lidí. Podobně to bylo i s jeho knihou Čtyři duchovní zákony. Příliš šílené? Ne! Malý je ten, kdo má malý cíl.
Jedno známé pořekadlo se zabývá tím, jak sníst slona. Je to možné jen tak, že si dáte každý den hamburger. Nyní je důležité jít krok za krokem tak, aby to bylo vidět. Když vidíte, že to jde odněkud někam, máte chuť jít dál. Je nastartováno… K tomu je třeba strategický plán.

Strategický plán

Pokud máte vizi pro to, co chcete udělat, potřebujete hledat způsoby, jak to dělat. Je nutné identifikovat si kroky a opět je tvrdě kvantifikovat! Jak budu měřit úspěch nebo neúspěch? Je dobré mít ve svých plánech tak 5-7 cílů na rok. Položte si otázku: „Jaký je můj strategický plán?“ Jak právě teď v tomto roce, měsíci konkrétně plníte svůj plán? Co uděláte dnes a co zítra, abyste se přiblížili své vizi?

Zdroje

Máte přehled o vašich zdrojích? Z křesťanského pohledu jsou to hlavně modlitby, finance, čas, práce, materiál, LIDÉ. „Nedopouštěj se omylu, že jsi jediným nositelem snu. Lidé, které zapojíš, ho ponesou dál.“ Zapojením lidí se dílo násobí… Pro přehled o svých zdrojích je nutné mít databázi!

Databáze (lidí)

Má váš projekt databázi lidí? Jak ji strukturujete? Jaký je její obsah? Jak ji rozvíjíte a kultivujete vztahy? Je to už napsáno výše: „Lidé jsou zdrojem všeho. Všechny ostatní zdroje jsou jen transmutace lidí.“ Jsou to lidé, kteří mají peníze. Jiní mají čas a ochotu. Další má přístup k materiálu, jenž potřebuješ. Jiný má zkušenost, kterou ty nemáš. Poslední věc: „Databáze není seznam lidí, ale je to soupis vztahů.“

Jak vést databázi? Není to složité. Je třeba znát jméno, kontakt, kvalifikaci (v čem mi dotyčný může pomoci). Pokud mám toto, mohu databázi kultivovat. Jsou čtyři skupiny lidí kolem tebe.

Vztahy jsou buď přirozené nebo tvořené. Mezi přirozené patří rodina apod. V této skupině máte právo být slyšen. Když něco chceš, tak si prostě řekneš. Každý má takových cca 20 lidí. Pak jsou tvořené vztahy (např. sbor, spolužáci). Zde jsou čtyři kategorie lidí.

Nyní se vraťme k ilustraci projektu jako domu na ostrově v moři příležitostí! Pak máme

A) Hluboký vztah (ideál): Lidi, co pravidelně spolupracují, věří vašemu snu. To jsou lidé, kteří jsou v pomyslném „obýváku“ domu vašeho projektu.
B) Dobré vztahy: Vědí o co jde, ale nespolupracují pravidelně.
C) Skupinu C tvoří lidé, co o mně ví a jednou přišli…
D) Déčka jsou ti, co se nějak vyskytli v mé databázi.

Cílem práce s databází je posouvat lidi z kategorie D ke kategorii A. Jak to dělat? Zvěte lidi na zápraží svého projektového domu. Nemějte velké nároky. Je třeba to umět odhadnout. Ale opět je nutné mluvit jasně a KVANTIFIKOVAT! Co po nich chci? Např. stačí mi hodiny ročně tvého času. Např. buď můj „ambasador“ (člověk známý dané skupině, který představuje mou práci jeho okruhu známých (tj. jeho skupině A). To nikomu nezabere víc než dvě hodiny ročně a je to o hodně účinnější, než když svou věc prezentujete sám – vy, cizí člověk.

„Bussines: Nejtěžší je získat zákazníka pro první nákup.“

Komunikační kanály

Poslední odstavec věnujme komunikaci. Každý je dnes na internetu (mailu nebo youtube). Informujte své lidi o tom, co děláte. Zde je důležitá jedna věc. Neslibujte to, na co nemáte. Když slíbíte bulletin každý měsíc, měl byste toho dostát! Pokud to nedáváte, neslibujte to.

„Statistika: bulletin s videem má 7x vyšší odezvu než jen text nebo fotky.“

Známo jest, že youtube je mocný. Jak ho využít? Je o tom kniha „Creator play book“ (PDF). Taktéž se tím zabývá web www.reelseo.com

„Lidé jsou zvyklí na strukturu. Když píšete bulletin, dejte mu strukturu. Podobně to mají noviny: na začátku jsou novinky, na konci sport. To je dobré zachovat.“

Poslední tip: Vytvořtesi „PressKit“ (koutek pro novináře). Je to předepsaný článek pro noviny, např. ve stylu rozhovoru. Jim to pomůže, neboť je to jejich denním rutinním chlebem a psaní je nebaví. Oni to jen vytisknou a nenapíší nic, co byste nechtěl… 🙂

Další otázky a odpovědi

Z hudby: Proč tu naši věc rádia nehrají?!?

Vždy si uvědomit, že soukromá rádia žijí z poslouchatelnosti. Pokud se nevejdete do jejich cílové skupiny, nebudou vás hrát. Váš úkol tedy je vytipovat si, kdo hraje ten váš styl. Rozkódujte jejich programovou skladbu.

Support Lesbiens: „Přestali jsme se hádat s rádii. Přineseme pět písní a vyberte si, co vám sedí ve vaší dramaturgii.“

Zkušenost Adama Parmy, kterak dobyl pražskou Lucernu: Přišel jsem do Lucerny a řekl jsem producentovi: „Chci tady hrát.“ On se mě zeptal: „A kde hrajete v rádiu?“ Ne. „…Jste z Ostravy. Už jste hráli ve Farbiku?“ Následovala negativní odpověď. „Tož to vidím tak tady na ten klub za rohem.“

I toto je to proces. Musíte se dostat k lidem face to face a navázat vztah na úrovni kategorie A nebo B, tedy tam, kde máte právo být slyšen.

Jak do televize nebo tisku?

Na webu každé mediální organizace jsou různé kolonky (publicistika, drama, hudba…). Najděte si to, co děláte vy, a kontaktujte toho, kdo se tím zabývá! Když děláte kulturu, kupte si noviny a projeďte si noviny a kdo co píše. Oslovujte konkrétní lidi! Totéž platí o televizi. Najdi si svůj žánr, který děláš, a tam oslov konkrétního člověka!

Klapky na očích

Klapky na očích máš,
jako kobyla,
by se neplašila.

Že pana úžasného znáš…
V světě iluzí,
a snů ho máš.

Totálně nechápu tě…
kde to v tobě bere,
A tak tajně doufám,
že to snad s věkem přejde.

Ne a ne a nevidíš,
co dobrý kolem máš,
ne a ne a nevidíš,
dál žiješ si jen v snách a představách…
___

Těžko se bráním dojmu,
že jsou ženy
divnej národ.

Jen těžko získáš vízum,
k pobytu trvalýmu nárok.

Ne a ne a nevidí,
co dobré kolem maj,
ne a ne a nevidí,
a pak do polštáře břečí… po nocích…

___

Smutnou duši mám,
nejlepší jsem pro tě chtěl.
Místo toho sám…
Každej by ti život záviděl.

ale ty ne…
Ne a ne a nevidíš,
co dobrý kolem máš,
ne a ne a nevidíš,
žiješ dál ve snách…

Proměnlivá

…někdy se stane, že když je venku šero nebo pošmourno, sešeří se mi i v hlavě. 

Když se sešeří
a v hlavě mám zmatky
k tobě běžím,
ty můj jsi klid.

Když se sešeří
a já nevím jak zpátky
k tobě běžím,
obejmout chci!

Ref.: Ty jsi ten, co zná cestu ven,
Ty jsi mé útočiště (Ježíši). 

Když myšlenky divný
hlavou se toulaj,
a já prostě nevím,
jak jím říct ne…

Když podmračná nálada
zcela mě ovládá
běžím za Tátou
– vždyť On mě zná a pochopí!